ŠTATÚT TRIENÁLE EKOPLAGÁT

1. EKOPLAGÁT je medzinárodná súťažná prehliadka plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia. Koná sa raz za tri roky.

2. Poslaním a cieľom prehliadky je predstaviť, konfrontovať a podnecovať v medzinárodnom meradle plagátovú tvorbu zameranú na ochranu prírody a životného prostredia, rozširovať poznanie a zvyšovať aktivitu spoločnosti pri riešení úloh v tejto oblasti, napomáhať pri výchove k ekologickému mysleniu a etike. Trienále EKOPLAGÁT zároveň podporuje ideový a umelecký rozvoj súčasnej užitej grafiky.

3. Názov prehliadky tvorí slovné označenie „EKOPLAGÁT“ s pripojením roku konania.

4. Miestom konania trienále EKOPLAGÁT je mesto Žilina v Slovenskej republike.

5. Gestorom trienále je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, usporiadateľom je Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Banská Bystrica a Správa Národného parku Malá Fatra vo Varíne. Usporiadatelia spolupracujú s umeleckými, vládnymi i mimovládnymi, domácimi i zahraničnými environmentálnymi organizáciami.

6. Na prípravu trienále EKOPLAGÁT usporiadatelia menujú kurátora a organizačný výbor na čele s predsedom, prípadne ďalšie pracovné komisie.

7. EKOPLAGÁT môžu oboslať vytvorenými plagátmi autori alebo kolektívy autorov, ktorých vyzvali usporiadatelia prostredníctvom umeleckých, ochranárskych, vládnych i mimovládnych ekologických organizácií, alebo jednotlivci na základe zverejnenia v odborných masmédiách.

8. Plagáty zaslané na súťažnú prehliadku sa stávajú vlastníctvom usporiadateľa, Štátnej ochrany prírody SR. Plagáty sa autorom nevracajú. Usporiadateľ zabezpečí ich dokumentáciu a archivovanie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo použiť’ tieto plagáty na ďalšie podujatia, ich propagáciu v publikáciách a masmédiách bez nároku na honorár. Autori môžu v prihláške súhlasiť /nesúhlasiť s verejným rozširovaním originálu plagátu alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva s tým, že výťažok z takéhoto rozširovania diela bude použitý na účely ochrany prírody v Slovenskej republike podľa vlastného uváženia usporiadateľa, najmä na realizáciu ďalších ročníkov trienále EKOPLAGÁT a praktickú ochranu prírody.

9. Na súťažnej prehliadke sa udeľujú ceny v poradí: Hlavná cena, 1. cena, 2. cena, 3. cena. O ich udelení rozhoduje porota, ktorú vymenujú usporiadatelia. Porota má právo niektorú cenu neudeliť. Nositeľ hlavnej ceny má právo na ďalšom trienále sa predstaviť samostatnou kolekciou plagátov.

10. Kritériom udeľovania cien je ideová a výtvarná úroveň hodnotených plagátov.

11. Okrem súťažnej prehliadky môžu usporiadatelia organizovať sprievodné podujatia.

12. Podrobnejšie podmienky súťažnej prehliadky ustanoví súťažný poriadok, ktorý vydávajú usporiadatelia pre každý ročník EKOPLAGÁT osobitne.

13. Všetky plagáty zaradené do súťaže EKOPLAGÁT budú zverejnené v publikácií (katalógu diel) a na ďalších výstavách v rámci uvedenej súťaže v rozsahu meno, priezvisko, krajina a rok narodenia autora (autorov).