Správa Národného parku Malá Fatra organizuje od roku 1978 medzinárodnú súťažnú prehliadku plagátov s problematikou ochrany prírody nazvanú EKOPLAGÁT. Poslaním prehliadky je predstaviť na medzinárodnej úrovni plagátovú tvorbu zameranú na ochranu prírody a životného prostredia s cieľom zvyšovať environmentálne povedomie širokej verejnosti. Toto podujatie má svoj kultúrny, spoločenský ale aj výchovný význam, smerujúci k pozdvihnutiu záujmu človeka o zachovanie rozmanitosti foriem života na Zemi.

V polovici sedemdesiatych rokoch sa rozhodli bývalí pracovníci ochrany prírody Ing. Ján Pagáč, vtedajší pracovník CHKO Malá Fatra v Gbeľanoch a RNDr. Ján Čeřovský, CSc.,  pracovník Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Prahe usporiadať medzinárodnú výstavu vydaných plagátov zameraných na ochranu prírody a životné prostredie s úmyslom poukázať na zhoršujúce sa problémy v životnom prostredí, apelovať na vážnosť problému a vyburcovať u ľudí prostredníctvom tejto výstavy vážnosť situácie a prehodnotenie rebríčka vlastných hodnôt.

Prehliadka je pripravovaná každé tri roky. Trienále Ekoplagát bolo prvým pravidelným medzinárodným podujatím tohto druhu nielen v bývalom Československu, ale aj vo svete. Od jeho vzniku sa do tohto podujatia zapájali krajiny z celého sveta bez rozdielu ich kultúrnej, politickej alebo náboženskej orientácie, čím sa dosiahla bohatá kultúrna a umelecká rozmanitosť.

Prvá prehliadka sa konala v roku 1978 a usporiadala ju vtedajšia CHKO Malá Fatra so sídlom v Gbeľanoch v spolupráci s Považskou galériou umenia v Žiline pod záštitou Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Prahe. Zaslaných bolo 150 plagátov z 25 krajín sveta. Výstavu a jej putovný výber vtedy videlo počas dvoch rokov viac ako 200 000 návštevníkov.

Od roku 2011 má EKOPLAGÁT aj svoj vlastný web.

Rok 2011

Rok 2014

Rok 2017