Voda znamená život

Február a marec sa nesú v znamení vody. 2. február patrí Svetovému dňu mokradí a 22. marca oslávime Svetový deň vody. Vode patrí prvenstvo, lebo znamená život.

Voda pokrýva viac než 70 % povrchu zeme. Život na zemi sa začal práve vo vode, všetko živé na našej modrej planéte potrebuje vodu. Voda je mnohostranná, životne dôležitá tekutina, je domovom, lokálnym a globálnym zdrojom, dopravnou cestou a regulátorom klímy.

Voda a jej podoby a formy sa stávajú čoraz častejšou témou aj v umení.

Táto aktuálna téma prevláda aj v jednotlivých ročníkoch EKOPLAGÁTu Žilina. Či už ide o znečistenie, nadmerné využívanie, fyzické zmeny vodných biotopov či klimatická zmena, ktoré oslabujú kvalitu a dostupnosť vody na Zemi.

Vybrali sme pre vás z archívu EKOPLAGÁTu pár autorov, ktorí stvárňujú vodu prostredníctvom svojich plagátov.

Administrátor trienále

 

/ Water means life

February and March are marked by water. February 2 is World Wetland Day and March 22 is World Water Day. Water belongs to primacy because it means life.

Water covers more than 70% of the earth’s surface. Life on earth has just begun in water, everything living on our blue planet needs water. Water is a versatile, vital fluid, it is a home, local and global resource, a transport route and a climate regulator.

Water and its forms and shapes are becoming an increasingly common topic in art as well.

This current topic also prevails in the individual years of the EKOPLAGÁT Žilina. Whether it is pollution, overuse, physical changes in aquatic habitats or climate change, which weaken the quality and availability of water on Earth.

We have selected for you from the EKOPLAGÁT archive a few authors who create water through their posters.

Triennial administrator

Fotogaléria / Photo gallery