22. september, svetový deň bez áut

Ľudia sú každodenne vystavovaní hluku, dopravným zápcham a znečistenému ovzdušiu. Z tohto dôvodu bol v roku 2000 medzi významné environmentálne dni navrhnutý aj deň bez áut. Každoročne si ho pripomíname 22. septembra.

Cieľom tohto dňa je podpora ekologických foriem dopravy ako je pešia, cyklistická a verejná doprava, s upozornením na znečistené životné prostredie práve automobilmi a následné škodlivé dopady na ľudské zdravie.

Túto tému nájdeme aj v našej zbierke ekoplagátov. Prostredníctvom plagátu ju vyjadrili aj nasledovní autori.

Administrátor trienále

September 22, World Car Free Day

People are exposed to noise, traffic jams and polluted air every day. For this reason, a car-free day was proposed in 2000 as an important environmental day. We commemorate it every year on September 22nd.

The aim of this day is to support ecological forms of transport, such as pedestrian, bicycle and public transport, with a warning of the polluted environment by cars and future impacts on human health.

You can also find this topic in our collection of ecoposters. The following authors also express it through a poster.

Triennial administrator

Fotogaléria / Photo gallery